Kaupunginhallitus 8.1.

08.01.2018

§ 4 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 5 Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.11.2017 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 76
Eron myöntäminen Anne-Helena Lahtiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Asia jätettiin pöydälle

§ 77
Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Niina Kuuva, valittu jäsen, valittu varajäsen, Janne Strengell, luottamushenkilörekisterinhoitaja, kasvatus- ja opetuslautakunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 78
Eron myöntäminen Niina Kuuvalle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Niina Kuuva, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky

§ 79
Eron myöntäminen Niina Kuuvalle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Niina Kuuva, Tiina Elkharam, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

§ 80
Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tontin 1025 määräalanasemakaavan muutos / Mannerheimintie 10
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Etelä-Savon Ely-keskus, Museovirasto, Mikkeli-seura  r.y.

§ 81
Lisämäärärahaesitys tilan Alvarinne 491-408-5-7 ostamiseen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Seija Pirilä, Hilppa Roby, kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, kaupunkikehitys/Hannu Peltomaa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 82
Tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen myyminen / Lidl Suomi Ky
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Lidl Suomi Ky, Vaalijalan kuntayhtymä, Savoset Mikkeli, kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, kaupunkikehitys/Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa, talouspalvelut

§ 83
Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Mikalo Oy:n hallitus, talouspalvelut/Aleksi Paananen

§ 84
Veroprosentit vuodelle 2018
Ilmoitukset: 14.11.2017: Verohallinto, Suomen Kuntaliitto
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 20.11.2017: Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 85
Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 27.11.2017 § 186

§ 86
Valtuustoaloite Mikkelin Juvantien saattamisesta turvallisemmaksi ja kaupunkiympäristöön sopivammaksi tieosuudeksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 27.11.2017 § 187

§ 87
Valtuustoaloite fossiiliton Mikkeli 2025
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 27.11.2017 § 188

§ 88
Valtuustoaloite  Mikkelin  kaupungista ja kaupunkikonsernista työkykyjohtamisen mallikaupunki
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 27.11.2017 § 189

§ 6 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus ja palvelukuvaus 2018
Toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään niin, että:
-kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja kaupungin välisen kumppanuussopimuksen, palvelukuvauksen ja tavoitteet vuodelle 2018 liitteiden mukaisesti

sekä

-kumppanuussopimusta tarkistetaan huhtikuun 2018 loppuun mennessä myöhemmin valmistuvan elinvoimaohjelman mukaisesti.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Mikkelin kaupunkistrategian arvokirja
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin arvokirjaksi.

§ 8 Yöveden – Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa)
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

§ 9 Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa korttelia 1 sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava / Ecosairila
Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) korttelin 1 osaa sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Fingrid Oyj, Lemminkäinen Oy, Savon Kuljetus Oy ja teleoperaattorit.

§ 10 Esitys kaupungin aterioiden hinnoiksi 15.1.2018 alkaen
Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöpalveluiden ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esityksen vuoden 2018 ateriahinnoiksi sekä oikeutti Mikkelin kaupungin henkilöstön lisäksi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet vaalikauden ajan henkilökunta-ateriahintaiseen ruokailuun henkilöstöravintola Lounashuoneella. Korotukset tulevat voimaan 15.1.2018.

§ 11 Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoituksen kerääminen
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että Mikseille myönnetään enintään 20.000 euron lisämääräraha ja mikäli Miksei saa hankkeeseen muuta rahoitusta, se vähentää vastaavalla summalla kaupungin myöntämää lisärahoitusta.

Juha Vuori (kok.) esitti Armi Salo-Oksan (kok.) kannattamana aiempaa pohjaesitystä.

Kaupunginhallitus äänesti asiasta seuraavasti: Juha Vuoren (kok.) esityksen kannalla olivat Armi Salo-Oksa (kok.) ja Jyrki Koivikko (kok.). Esittelijän muuttaman esityksen kannalla olivat Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.), Liisa Ahonen (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.) ja Minna Pöntinen (vihr.).

Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli muutettu pohjaesitys.  

§ 12 Vuoden 2018 Presidentinvaali – vaalimainospaikat
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille,

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan 12.1.2018
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Liikenneviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,
  • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kullekin puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kustakin vaalimainoskehikosta enintään kaksi paikkaa. Kaupunginlakimies selvittää paikkojen tarpeen puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä.

§ 13 Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän täydentäminen henkilöstön edustajilla
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 14 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungista ja kaupunkikonsernista työkykyjohtamisen mallikaupunki
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen selvityksen SDP:n valuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen Mikkelin kaupungista ja kaupunkikonsernista työkykyjohtamisen mallikaupunki, sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 15 Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

§ 16 Valtuustoaloite: Lukemisen unelmavuosi 2019
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

§ 17 Valtuustoaloite Mikkeliläisten nuorten 20-vuotispäivän muistaminen
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

§ 18 Valtuustoaloite: Mikkeliin parkour-alueita
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

§ 19 Valtuustoaloite työryhmän perustamisesta Mikkelin torin kehittämiseksi
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti , että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

§ 20 Muut asiat
-Kaupunginhallituksen puheenjohtaja jakoi kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille arviointilomakkeen kaupunginjohtajan työn tuloksista vuodelta 2017
-Satu Taavitsainen (sd.) otti esille huolen eläkeläisjärjestöjen tilajärjestelyiden nykytilanteesta

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537