Kaupunginhallitus käsitteli työsuojeluilmoituksen ja päätti keskeyttää terveysvalvonnan johtajan viran täyttämisen

07.05.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 6. toukokuuta. Kokous oli ylimääräinen.

Esityslista

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa työsuojeluilmoitusta, Etelä-Savon pääomarahaston perustamista, Mikkelin kaupungin hallitusohjelmatavoitteita sekä terveysvalvonnan johtajan viran täyttämisen keskeyttämistä.

§190 Työsuojeluilmoitus luottamushenkilön epäasiallisesta käyttäytymisestä

Asiaa käsiteltiin aikaisemmin kaupunginhallituksessa 8.4.2019, § 164.

Kaupungilla on työnantajana työturvallisuuslain 28 §:n, yhdenvertaisuuslain 14 §:n ja tasa-arvolain 8 §:n perustuva velvollisuus puuttua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen kaupungin työntekijää kohtaan.

Työturvallisuuslaki 28 §: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi rasistisena tai seksuaalisena häirintänä, jatkuvana tai toistuvana työn väheksymisenä tai vaikeuttamisena, perättömien juorujen levittämisenä, epäasiallisena puheena tai julkisena mollaamisena. Tällainen käytös voi ilmetä kokouksessa, julkisessa keskustelussa, lehtien palstoilla, internetissä tai kunnan työpaikoilla.

Laukaistakseen työnantajan työsuojelullisen velvoitteen puuttua työntekijän epäasialliseen kohteluun, tulee luottamushenkilön käytöksen täyttää työtuvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien mukaisen epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit.

Kuntalain 85 §:n mukaisena luottamushenkilön velvollisuuksien vastaisena menettelynä voidaan pitää luottamushenkilön työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien mukaista epäasiallista käyttäytymistä kunnan työntekijää kohtaan.

Kunnan toimintavelvoitteen kannalta ei ole merkitystä, täyttääkö luottamushenkilön menettely jonkin rikoksen tunnusmerkistön vai ei. Kunnan on joka tapauksessa puututtava luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen, mikäli se täyttää työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit.

"(Kunnan) Sisäinen valvonta voidaan jakaa sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa ja kuuluu luonnollisena osana kunnan toimintaan. Sillä pyritään varmistamaan tehtävien asianmukainen hoitaminen, ja sen toiminnasta vastaavat ennen kaikkea esimiesasemassa olevat. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen sekä tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille kuuluvaa sisäistä valvontaa. Luottamushenkilöiden tehtävänä on esimerkiksi seurata, miten viranhaltija käyttää hänelle delegoitua toimivaltaa." (Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 794.)

Kuntalaki 69 §:n 2. mom: Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

"Luottamushenkilön käyttäytymissäännös koskee luottamushenkilön toimintaa luottamustoimessaan. Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Hänen käytöksensä ei saa olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. On kuitenkin selvää, että luottamustehtävän poliittinen luonne jo sinänsä merkitsee, että henkilöt suhtautuvat asioihin ja niiden hoitamiseen eri tavalla. Käyttäytymissäännös onkin ymmärrettävä toimintaohjeeksi, joka korostaa toiminnan moraalisia ja eettisiä arvoja. Oikeudellisia sanktioita säännöksen rikkomisesta ei voine seurata." (Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, s. 472.)

Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan selvittämään asiaa tehdyn työsuojeluilmoituksen johdosta. Toimikunta on pyytänyt molemmilta osapuolilta (luottamushenkilö Satu Taavitsainen ja viranhaltija Hannu Peltomaa) kirjalliset selvitykset sekä kuullut molempia osapuolia. Toimikunta on kokoontunut kolme kertaa (15.4., 25.4. ja 30.4.).

Toimikunta kokoontuu vielä kuulemaan yhdessä molempia osapuolia perjantaina 3.5.2019. Tämän kuulemisen jälkeen toimikunta tekee kaupunginhallitukselle toimenpidesuosituksen, mikä esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa.

Toimikunnan esitys on, että "Toimikunta toteaa, että luottamushenkilöllä on oikeus, osittain jopa velvollisuus, viranomaisen ja viranhaltijoiden toiminnan arviointiin ja arvosteluun, mutta se ei saa olla epäasiallista tai muutenkaan hyvien tapojen vastaista. Toimikunta katsoo saatujen selvitysten perusteella, ettei Satu Taavitsaisen lähettämä sähköpostiviesti kaikilta osin ollut asiallinen. Hannu Peltomaa on hyväksynyt yhteisessä tapaamisessa Satu Taavitsaisen esittämän pahoittelun anteeksipyyntönä tapahtuneesta, jonka jälkeen molemmat osapuolet sekä kuulemisissa läsnä ollut työsuojeluvaltuutettu ovat todenneet, että asia on heidän osaltaan loppuun käsitelty.
Toimikunta esittää, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt selvitykset ja asiassa syntyneen sovinnon. Lisäksi toimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se muistuttaa Satu Taavitsaista toimimaan myös sähköpostiviestinnässä luottamustehtävässä arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla ja ettei käytös saa olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. Edelleen toimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se toteaa työsuojeluasian loppuun käsitellyksi."

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöllä on oikeus, osittain jopa velvollisuus, viranomaisen ja viranhaltijoiden toiminnan arviointiin ja arvosteluun, mutta se ei saa olla epäasiallista tai muutenkaan hyvien tapojen vastaista. Kaupunginhallitus katsoo saatujen selvitysten perusteella, ettei Satu Taavitsaisen lähettämä sähköpostiviesti kaikilta osin ollut asiallinen. Hannu Peltomaa on hyväksynyt yhteisessä tapaamisessa Satu Taavitsaisen esittämän pahoittelun anteeksipyyntönä tapahtuneesta, jonka jälkeen molemmat osapuolet sekä kuulemisissa läsnä ollut työsuojeluvaltuutettu ovat todenneet, että asia on heidän osaltaan loppuun käsitelty.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt selvitykset ja asiassa syntyneen sovinnon. Kaupunginhallitus muistuttaa Satu Taavitsaista toimimaan myös sähköpostiviestinnässään luottamustehtävässä arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla ja ettei käytös saa olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. Kaupunginhallitus yhtyy Peltomaan ja Taavitsaisen kuulemisessa esittämään toiveeseen, että kaupunki selkeyttäisi maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, tonttien luovutuksen sekä lupakäytänteiden prosesseja ja niihin liittyvän toimivallan käyttöä. Näin osaltaan lisättäisiin avoimuutta ja luottamusta asioiden käsittelyssä ja varmistettaisiin myös asukkaiden ja yritysten tasapuolinen kohtelu. Kaupunginhallitus kiirehtii viime kesäkuusta lähtien valmisteilla olleen ao. toimien prosessien kuvausta koskevan selvityksen valmistumista niin, että se olisi kaupunginhallituksen käsittelyssä kesäkuun 2019 aikana.
Kaupunginhallitus toteaa työsuojeluasian loppuun käsitellyksi.

Päätös: Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana, että kohta "Kaupunginhallitus yhtyy Peltomaan ja Taavitsaisen kuulemisessa esittämään toiveeseen, että kaupunki selkeyttäisi maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, tonttien luovutuksen sekä lupakäytänteiden prosesseja ja niihin liittyvän toimivallan käyttöä. Näin osaltaan lisättäisiin avoimuutta ja luottamusta asioiden käsittelyssä ja varmistettaisiin myös asukkaiden ja yritysten tasapuolinen kohtelu. Kaupunginhallitus kiirehtii viime kesäkuusta lähtien valmisteilla olleen ao toimien prosessien kuvausta koskevan selvityksen valmistumista niin, että se olisi kaupunginhallituksen käsittelyssä kesäkuun 2019 aikana." poistetaan ja siirretään kohtaan muut asiat.

Äänestettiin. Pohjaesitys kaksi jaa-ääntä (Markku Aholainen, sd., ja Jarno Strengell, sd.) ja kahdeksan ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, kesk., Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, kok., Juha Vuori, kok., Jyrki Koivikko, kok., Kerttu Hakala, vihr., ja Liisa Ahonen, kd.). Puheenjohtaja totesi, että muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 191 Etelä-Savon pääomarahaston perustaminen ja avustushakemuksen jättäminen työ- ja elinkeinoministeriölle

Hyväksyttiin.

§ 192 Mikkelin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2019

Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana hallitusohjelman tavoitteisiin liitettäväksi kannanoton Mikkelin lentokentän valtioavustuksesta.

Äänestettiin. Pohjaesitys JAA, Petri Pekosen muutosesitys EI.

JAA-äänet Kerttu Hakala, Markku Aholainen EI-äänet Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Jarno Strengell

Muutosesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 193 Terveysvalvonnan johtajan virka

Esittelijä muutti esitystä siten, että esityksen viimeinen sana hallintoon korjataan muotoon hallinnossa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 194 Laamalansaaren kyläyhdistyksen ja SF Caravan Saimaan seudun esitys Laamalansaarentien kunnostamiseksi

Hyväksyttiin.

§ 195 Muut asiat

Kaupunginjohtaja informoi kaupunginhallitusta Itäradan toteutumista edistävästä viestintähankinnasta.

Kaupunginhallitus päätti kiirehtiä maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, tonttien luovutuksen sekä lupakäytänteiden prosessien selkiyttämistä ja niihin liittyvää toimivallan käyttöä. Näin osaltaan lisättäisiin avoimuutta ja luottamusta asioiden käsittelyssä ja varmistettaisiin myös asukkaiden ja yritysten tasapuolinen kohtelu. Kaupunginhallitus kiirehtii viime kesäkuusta lähtien valmisteilla olleen ao. toimien prosessien kuvausta koskevan selvityksen valmistumista niin, että se olisi kaupunginhallituksen käsittelyssä kesäkuun 2019 aikana.

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
040 074 5537