Kuulutuskäytännöt uudistuvat 1.1.2020 alkaen

27.12.2019

Artikkelin kuva

Laki julkisista kuulutuksista (34/1925) on kumottu, ja sen voimassaolo lakkaa 31.12.2019. Julkinen kuuluttaminen tapahtuu 1.1.2020 lähtien hallintolain (434/2003) 62 a §:n mukaisella tavalla. Lainkohta kuuluu seuraavasti.

Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun tähän rinnastettavan syyn vuoksi julkaista viranomaisen verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi virallisessa lehdessä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Jos kuulutusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla, kuulutuksessa on todettava tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Mikkelin kaupungin julkiset kuulutukset pidetään 1.1.2020 lähtien lähtökohtaisesti nähtävillä vain kaupungin kotiverkkosivuilla osoitteessa https://www.mikkeli.fi/kuulutukset/.

Vain ne julkiset kuulutukset, joiden kuuluttaminen perustuu erityislainsäädännössä mainittuun julkipanomenettelyyn tai ilmoitustaulun käyttöön, julkaistaan kaupungin fyysisellä ilmoitustaululla kaupungin virastotalolla (Maaherrankatu 9–11, 50100 Mikkeli).