Mikkeli tavoittamassa aluekehittämisen kärkijoukkoa

11.06.2020

Artikkelin kuva

Kaupungit ja valtio sopivat kehittämisen kärjistä innovaatioekosysteemien vahvistamiseksi vuosiksi 2020-2027. Aietyyppiset sopimukset laaditaan neuvotellen pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Tässä yhteydessä yliopistokeskuskaupungit nousevat ensi kertaa merkityksellisiksi valtion aluepoliittisten toimien kohdistamisen perusteluina ja sopimus laaditaan nyt myös Mikkelin kanssa.

”Sopimukset ovat keskeinen osa kansallista sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa ja ne mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön. Kaupunkipolitikalla hallitus tukee ja vahvistaa Suomen eri puolilla sijaitsevien, innovaatiokyvyn kannalta tärkeimpien kaupunkiseutujen kasvua.”, kertoo Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen. Tehtävillä sopimuksilla tavoitellaan kansallisia linjauksia tukevia alueellisia innovaatioekosysteemejä, jotka luovat uutta paikallista kehitysdynamiikkaa ja kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia.

Innovaatioekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.  Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Yhteistä kaupungeille on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Sopimukset kohdennetaan valtion ja kaupungin yhteisesti valitsemiin temaattisiin painopistealueisiin. Valittavat teemat ovat merkittävässä roolissa kaupunkiseudun muiden innovaatiotoimijoiden omissa kehittämisstrategioissa. Juuri käynnistyvässä neuvottelumenettelyssä luotetaan paikallisten toimijoiden kykyyn tunnistaa omat erityiset osaamiskärkensä ja yhdistää ne tietoperustaisen talouden luomiin kansainvälisiin mahdollisuuksiin.

Mikkelissä vuonna 2004 toimintansa aloittanut yliopistoyhteistyökonsortio, Mikkelin yliopistokeskus – MUC – muodostuu Aalto yliopiston, Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yksiköistä. Yliopistokeskus muodostaa ainutlaatuisen monitieteisen tutkimusyhteisön ja sen piirissä työskentelee tällä hetkellä 130 akateemista henkilöä.

Mikkelin Yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen näkee sopimuksen merkityksellisenä koko Mikkelin seudulle. ”Mikkelin seudulla on nyt mahdollisuus nostaa omat vahvuutensa valtakunnallisesti esille ja samalla tuoda näkyvyyttä pitkäjänteiselle työlle yliopistokeskuksen kehittämisessä ja osaamisen kehittämisessä yleisemmin,” Malinen toteaa. Ekosysteemisopimukset tullaan toteuttamaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 -ohjelmaa.

Kuva: Aleksi Kauppi