Mikkeliin suunnitellaan massadigitoinnin osaajakoulutusta

11.02.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ovat käynnistäneet yhteistyössä Ely-keskuksen rahoittaman ESR-hankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa koulutussuunnitelma digitoinnin ja massadigitoinnin sekä asiantuntijoiden koulutukselle. Hankkeella edistetään Kansallisarkiston massadigitoinnin sijoittumista Mikkeliin sekä OKM:n Varastokirjaston toimintojen sijoittumista Kansalliskirjaston alaisuuteen.

Mikkeliin rakennetaan parhaillaan vaiheittain merkittävää arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palvelukeskusta, Memory Campusta. Memory Campus pohjautuu Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Memory Campuksen keskeisiä alueellisia toimijoita ovat muun muassa koulutuksesta ja tutkimuskehittämisestä vastaavat Xamk ja Mikkelin yliopistokeskus sekä muistiorganisaatiot Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja ELKA. Memory Campus on myös yksi kaupungin strategian kehittämisalustoista.

Hankkeen tarve on lähtenyt liikkeelle valtioneuvoston kesäkuussa 2017 tekemästä periaatepäätöksestä, että viranomaisten hallussa olevat arkistoitavat paperiaineistot tulee digitoida vuoteen 2030 mennessä. Tämän johdosta Kansallisarkistossa käynnistettiin massadigitoinnin suunnitteluhanke kesällä 2017. Hankkeessa oli mukana myös Xamk. Suunnitteluhankkeen jälkeen Kansallisarkisto toteutti massadigitoinnin Proof of Concept -pilotin loppuvuoden 2018 aikana, jossa testattiin erilaisia skannereita. Tämän jälkeen Kansallisarkistolla on tarkoitus käynnistää varsinainen digitoinnin pilotti kevään 2019 aikana, minkä pohjalta tehdään lopulliset päätökset tuotannon käynnistymisestä vuonna 2020 sekä sen sijoittumispaikkakunnasta.

– Mikkelin Kalevankankaan Memory Campus -alue ovat erittäin vahvoilla sijoittumispaikan suhteen. Tämän vuoksi nousi esille tarve käynnistää massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke, jotta massadigitoinnin mahdollisen positiivisen sijoittumispäätöksen tullessa voidaan heti käynnistää massadigitoinnin osaajakoulutukseen tähtäävä varsinainen koulutushanke vastaamaan suureen osaajatarpeeseen. Kansallisarkisto on määritellyt massadigitoinnin digitoijien ja digitoinnin asiantuntijoiden osaajatarpeen olevan tulevaisuudessa jopa noin 100 henkilöä. Hanke kestää elokuun 2019 loppuun, kertoo Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Haverinen.

– Kansallisarkiston lisäksi myös muut alueen toimijat, muistiorganisaatiot ja yritykset ovat ilmaisseet tarpeensa digitoinnin osaajakoulutukseen, toteaa Xamkin TKI-asiantuntija Henna Ristolainen.

Hankkeella nähdään olevan niin koulutuksellinen kuin myös työllisyyttä sekä sosiaalista osallisuutta edistävä näkökulma. Massadigitoinnin osaajia ei ole aiemmin koulutettu Suomessa, ja nyt esille noussut niin Kansallisarkiston kuin muidenkin muistiorganisaatioiden osaajatarve on ainutlaatuista Suomessa. Niin Kansallisarkiston kuin muidenkin arkistolaitosten ja kuntien arkistojen ja aineistojen digitoinnin tarve on nouseva.

– Hankkeen avulla saamme kartoitettua niin työvoima- kuin koulutustarpeet toimialalla ja luotua profiilit digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille, Haverinen sanoo.

– Mahdollisen uuden koulutushankkeen avulla saamme myös pilotoitua koulutusta ja muodostettua kokonaan uuden koulutuksen digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille, ja toimia esikuvana toimialalla kansainvälisestikin, Henna Ristolainen jatkaa.