Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksiä 3.12.2018

04.12.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2023 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vahvaa talouden tasapainottamisohjelmaa. Kaupunginhallitus korosti päätöksessään, että palvelusuunnitelman laatimisen päätavoitteena on löytää pysyviä toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä yhteistyössä henkilöstön kanssa kaupungissa normaalisti käytössä olevan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Kaupungin taloudellisena tavoitteena on nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelmakaudella tasapainotustarve on 10–15 miljoonan euroa talousarviossa 2019 sovitun lisäksi. Tasapainotustarve vuosien 2019–2020 aikana toteutetaan a) kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden, b) helmikuussa 2019 valmistuvan palvelusuunnitelman toimenpiteiden ja c) muilla kaupungin kulusäästö- ja tulorahoituksen keinoilla.

Talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä on sovittu kaupunkirakenneselvityksen mukaisista 2,4 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä vuodelle 2019 (sisältäen kohdan A), joilla pyritään nollatulokseen vuonna 2019. Riskeinä ovat verotulojen ja valtionosuuksien tilityksien alittuminen ja Essoten kuntalaskutuksen merkittävä ylittymisriski. Kaupunkirakenneselvityksellä tavoitellaan yhteensä 9,3 miljoonan euron sopeutusta. Talouden tasapainoa haetaan tämän lisäksi suunnitelmakaudelle 2020–2023 siten, että keväällä 2019 palvelusuunnitelman valmisteluun perustuen päätetään vuodesta 2019 alkaen tarvittavista 5 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä (kohta B). Samanaikaisesti näiden toimenpiteiden kanssa haetaan kaupungin toiminta-/rahoitustuottojen lisäystä ja kulujen vähennystä muun muassa kohdan C mukaisesti. Tämän toimenpidekokonaisuuden lisäksi on suunnitelmakaudella tarkasteltava valtionosuuksien kehitystä. Mikäli vuosikatetavoite ei toteudu edellä esitetyillä toimenpiteillä, on arvioituva veroprosentin nostotarvetta.

– Tasapainotusta haetaan kaupungin koko palvelurakenteesta ja kaupunkikonsernin kokonaisuudesta, korostaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen.

– Palvelusuunnittelutyössä määritellään palveluverkot, palvelurakenteet ja muun muassa henkilöstömitoitukset sekä ryhmäkoot. Tavoitteena on saada pitkäkestoinen palvelut turvaava palvelurakenne Mikkeliin ja mikkeliläisille sekä turvata palveluiden laadukkuus. Luottamusta tulokseen pääsyyn lisää päätöksen yksimielisyys sekä henkilöstön mukaan saaminen palvelujen suunnittelutyöhön, Aholainen jatkaa.

Talouden tasapainottamiskokonaisuudet ovat:

Kaupunkirakenneselvityksen mukaiset säästötavoitteet on linjattu 9,3 miljoonan euron suuruiseksi, joista 2019 talousarvioon sisältyy 2,4 miljoonaa euroa. Näitä vahvistetaan 0,6 miljoonan euron toimenpiteillä: virkojen ja tehtävien täyttämättä jättämisellä sekä rekrytointien myöhästymisellä, tilapäisen työvoiman, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien rajoittamisella sekä talkoo-, säästö- ja lomarahavapailla.
Keskeisenä ja taloustasapainoon vaikuttavimpana toimenpidekokonaisuutena on palvelusuunnitelma ja sen pohjalta tehtävät henkilösäästöt. Näillä tavoitellaan 5 miljoonan euron säästöjä.

Muina talouden sopeuttamistoimenpiteinä tullaan käymään läpi kaupunginkiinteistöt, konserniyhtiöiden tuloutusmahdollisuudet sekä mahdollisuudet myydä osakkeita ja kaupungin hallussa olevia asuntoja. Kustannusten alentamiseksi käydään läpi koko ostopalveluiden ja hankintojen kokonaisuus, josta haetaan kolmen vuoden kuluessa merkittävää säästöä. Kumppanuussopimusten ja avustusten perkaamisella tavoitellaan kolmen vuoden aikana noin 5 % kustannusten alentumista.

Päätökset pykälittäin

§ 445 Ilmoitus irtisanoutumisesta henkilöstöjohtajan virasta

Kaupunginhallitus päätti myöntää henkilöstöjohtaja Titta Saksalle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 16.12.2018.

Lisäksi pohjaesityksenä esitettiin, että kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Jyrki Koivikko (kok.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.), Juha Vuoren (kok.) ja Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 kello 15 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Kaupunginhallitus äänesti asiasta seuraavasti:

Pohjaesitys jaa, Jyrki Koivikon ehdotus ei.

Jaa äänet, 4: Jarno Strengell (sd.), Jenni Tissari (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Markku Aholainen (sd.)
Ei-äänet, 7: Jyrki Koivikko (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Juha Vuori (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.)

Puheenjohtaja totesi, että Jyrki Koivikon esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Markku Aholainen (sd.) ja Jarno Strengell (sd.) esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä.

§ 446 Henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöpalveluiden ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esityksen vuoden 2019 ateriahinnoiksi.

§ 447 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 2018

Kaupunginhallitus päätti, että kaikkien muiden henkilöiden oikeudet esityslistalla mainittuihin pankkitileihin voidaan päättää 15.3.2019 mennessä. Kaupunginhallitus valtuutti talouspalvelut siirtämään pankkitilien konekieliset oikeudet Kunnan Taitoa Oy:ltä Meidän IT ja talous Oy:lle.

§ 448 Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma

Keskustelun aikana esittelijänä toiminut kaupunginjohtaja Timo Halonen esitti asia palauttamista uuteen valmisteluun ja suunnitteluohjeena on, että Rantakylän päiväkoti toteutetaan ilman nuorisotiloja. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.

§ 449 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Vartiaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 450 Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun 1.8.2019 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

§ 451 Rahulan koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Sairilan kouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Rahulan koulu lakkautetaan ja yhdistetään Sairilan kouluun 1.8.2019 alkaen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan palvelusuunnitelmassa.

§ 452 Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän päiväkodin ryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja lapsiryhmä siirtyy Rantakylän päiväkodin ryhmäksi 2.1.2019 alkaen.

§ 453 Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

§ 454 Henkilöstösuunnitelma 2019–2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistalla liitteenä olevan koulutussuunnitelman vuodelle 2019 sekä päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstösuunnitelman.

Esittelijä täydensi esitystä siten, että henkilöstösuunnitelma tarkistetaan palvelusuunnitelman linjausten mukaisesti maaliskuussa 2019. Hyväksyttiin.

§ 455 Talousarvio vuonna 2019

Kaupunginhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019–2023 ja
2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti,
3. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden ottaa 60 miljoonaa euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti,
4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60 miljoonan euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Keskustelun aikana Liisa Ahonen (kd.) esitti, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit siirretään vuodelle 2020 ja sitä seuraaville vuosille. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, esitys raukesi.

Esittelijä muutti esitystään niin, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit jaksotetaan vuosille 2019 ja 2020, kuntoportaiden investointi (60 000 euroa) siirretään vuodelle 2020 sekä lentoaseman investointimäärärahasta vähennetään 50 000 euroa vuodelta 2019. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi esittelijä esitti, että palvelusuunnitelman laatimisen päätavoitteena on löytää pysyviä toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä yhteistyössä henkilöstön kanssa kaupungissa normaalisti käytössä olevan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja
Markku Aholainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 074 5537