MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017

07.12.2017

Tiedoksi maankäyttö- ja rakennuslain muutos (812/2017), joka tulee voimaan 6.12.2017.

Lain rakennusta (MRL 113 §), kerrosalaa (MRL 115 §) ja rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueella (MRL 135 §) koskevia säännöksiä muutetaan. Lakiin lisätään myös asuin-, majoitus- ja työtiloja (MRL 117 j §) sekä kokoontumistiloja (MRL 117 k §) koskevat säännökset sekä valtuutus antaa ympäristöministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä niistä.

Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan rakennukseen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan, mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään, ellei olennaisissa teknisissä vaatimuksissa muuta säädetä. Rakennuksen kerrosalaa koskevaa pykälää muutetaan siten, että rakennusoikeuden saa ylittää väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran samoin kuin siltä osin, kun huoneistoa rajaavan väliseinän paksuus ylittää 200 millimetriä. Rakennusluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään lakiteknisiä muutoksia.

Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.

Linkki lakitekstiin:

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2017/sk20170812.pdf

Katso myös hallituksen esitys HE 85/2017 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_85+2017.aspx