Ympäristöministeriön rahoitusta Naistinki-lammen kunnostamiseen

13.10.2020

Artikkelin kuva

Ympäristöministeriö on myöntänyt Mikkelin kaupungille avustusta Kunta-Helmi -ohjelmasta 124 545 € Rantakylässä sijaitsevan Naistinki-lammen kunnostamiseen. Ympäristöministeriön myöntämä rahoitus on 95 % hankkeen kokonaisbudjetista (131 100 €). Naistingin lampi on Mikkelin suosituin linturetkikohde etenkin kevätmuuton aikaan. Huhti-toukokuussa lammella saattaa parhaimmillaan levähtää lähes 100 laulujoutsenta ja kaikkiaan Naistingilla on viimeisen kahden vuoden aikana havaittu BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmän mukaan lähes 90 lintulajia. Lammen pesimälinnustosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta mm. kaulushaikara, laulujoutsen sekä useita sorsalintulajeja pesii lammella. Myös ranta-alueen puustossa ja pensaistossa on monipuolinen pesimälajisto.

Naistingin merkitys vesilinnuston pesimäympäristönä ja etenkin kahlaajalintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana on viime vuosien aikana heikentynyt avovesialueen pienentymisen ja rantaluhtien kuivumisen ja pensoittumisen seurauksena. Keskikesästä lähtien alueen laaja järviruoko- ja järvikortekasvusto peittää käytännössä koko lammen. Myös linnuston tarkkailumahdollisuudet järvellä ovat umpeenkasvun ja ranta-alueiden metsittymisen johdosta heikentyneet.

Naistingin kunnostamishankkeen tavoitteena on parantaa alueen houkuttavuutta linnuston pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdysalueena ruoppaamalla kanavamaisia avovesialueita yhtenäiselle kasvillisuuden peittämälle rantaluhdalle, raivaamalla luhdalla kasvavaa lehtipuuvesaikkoa sekä tekemällä keinotekoisia saarekkeita erityisesti kahlaajalintujen levähdysalueiksi. Lammen lähialueen asutus- ja teollisuusalueilta tulevien hulevesien aiheuttamaa kuormitusta vähennetään rakentamalla lammen lounaisosaan hulevesikosteikko, jossa hulevesiä viivytetään ja lampea mataloittavaa kiintoainesta laskeutetaan siten, että lampeen päätyvän kiintoaineksen määrä vähenee. Hulevesikosteikko toimii samalla linnuston pesimäalueena, ja kosteikko suunnitellaan rakennettavaksi siten, että siinä on linnuston kannalta sopivasti myös avonaista vesialuetta. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös linnuston tarkkailuolosuhteita lammen rannalla ja lisätään näin kohteen houkuttelevuutta linturetkikohteena. Hanke toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Ympäristöministeriön Kunta-Helmi -rahoitus on tarkoitettu kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin. Mikkelin kaupunki valmisteli hankehakemuksen yhteistyössä Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.