Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle tarvitsee suunnittelutarveratkaisun. Nämä edellyttävät erityisen luvan rakennusluvan lisäksi. Rakennuslupa pyydetään rakennusvalvontaviranomaiselta.

Palveluopas

 

Suunnittelutarveratkaisu / poikkeaminen

 

Kaupunki vastaa suurimmaksi osaksi kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämästä poikkeamispäätöksestä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Päätöksen tekee joko kaavoitusinsinööri tai Etelä-Savon ELY. ELY-keskukset käsittelevät uusien rakennusten poikkeamisasiat kaavoittamattomilla ranta-alueilla.

Poikkeaminen kaavasta

Mikäli rakentamisessa on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista lainvoimaisista säännöksistä, on haettava poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. - Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua saatetaan tarvita, kun rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle olemassa olevan rakennuskannan läheisyyteen. Kaavatilanne tulee aina tarkistaa kaupunkisuunnittelusta. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Vireillä olevat merkittävimmät poikkeamislupahakemukset (mastot yms.)

Muut ELY-keskuksessa päätettävät poikkeamiset

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylittämistä sekä rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä poikkeamista on myös haettava ELY-keskukselta. Lisäksi asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta, päätöksen lainvoimaisuuteen asti kestävästä rakennuskiellosta poikkeamista on haettava ELY-keskukselta.

 


 

Poikkeamisen hakeminen

 

Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle, näin säästyt turhalta hakuprosessilta.

Hakemuksen jättäminen

Poikkeamista haetaan Mikkelin kaupunkisuunnittelulta (MRL 16 §:n mukaiset suunnittelutarvealueratkaisut sekä MRL 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistaviksi kuuluvat poikkeamiset) tai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (MRL 171 §N 2 mom. mukaiset poikkeamiset).

Hakemuskaavakkeita ja opastusta hakemuksen tekemiseen saa kunnan rakennustarkastajalta ja teknisen toimen asiakaspalvelupisteestä. Hakemuksen voi tulostaa myös itse suomi.fi palvelusta. Hakemus jätetään kunnalle myös siinä tapauksessa, että sen käsitteleminen kuuluu ELY-keskukselle. Ely-keskus ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia poikkeamislupia, joista merkittävimmän osan muodostavat ranta-alueelle myönnettävät poikkeamiset. Valtakunnallisena tavoitteena on, että 80 % poikkeamislupahakemuksista käsiteltäisiin alle kuudessa kuukaudessa

Poikkeuslupia voi myös hakea sähköisesti lupapiste.fi palvelun kautta vuoden 2015 alusta lähtien.

 

1. Tilaa hakemuslomakkeet ja karttaliitteet

Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta. Kartta-ainestossa sinua auttavat kaupungin mittaus- ja kiinteistöt yksikkö.

2. Täytä hakulomake

Hakemuslomake täytetään kahtena kappaleena. Hakemuksesta tulee ilmetä mm. rakennuksen käyttötarkoitus, koko, tieyhteydet sekä ne erityiset syyt, joilla hakija haluaa perustella hakemustaan.

 

3. Naapureiden kuuleminen

Naapureina pidetään yleensä rakennuspaikan viereisten sekä suoraan ja vinoittain vastapäätä (n. 200 m etäisyydellä kadun, tien tai kapean vesistön yli) olevien tonttien/rakennuspaikkojen omistajia tai haltijoita. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi hakijan tulisi itse suorittaa kaikkien naapureiden kirjallinen kuuleminen. Viranomaisen kuullessa naapureita viran puolesta peritään kuulemisesta aiheutuneet kustannukset (85 €/naapuri, max. 250€). Lomakkeita ja ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta ja internetsivuilta. 

Hakemus- ja kuulemislomakkeita saa Mikkelin kaupunkisuunnittelusta, Maaherrank. 9 - 11, 3. kerros (postios. PL 278, 50101 Mikkeli), puh. (015) 1941.

 

4. Tarvittavat liitteet

 

5. Toimita hakemus

kaupunkisuunnitteluun 

toimistosihteeri Kirsi Avelin

015 194 2529

etunimi.sukunimi(@)mikkeli.fi

 


 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemus liitteineen toimitetaan kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkisuunnittelu neuvottelee hakemuksesta rakennusvalvonnan kanssa ja pyytää tarvittavat lausunnot. Kaavoitusinsinööri tekee kaupungin toimivallassa olevat poikkeamispäätökset ja antaa lausunnon Etelä-Savon ympäristökeskuksen ratkaistavaksi menevistä hakemuksista. Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kaupungin/ympäristökeskuksen ilmoitustaululla. Päätöksen katsotaan tällöin tulleen kaikkien asianosaisten tietoon. Hakijalle päätös lähetetään sen antamisen jälkeen postitse postiennakolla (kaupungin myönteinen lupapäätös maksaa 540 €, kielteinen 260 € + toimituskulut). Päätöksen antamisesta alkaa 14 päivän valitusaika, jonka aikana päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Mikkelin kaupungin tekniselle lautakunnalle. Mikäli päätöksestä ei valiteta, se saa lainvoiman. 

Poikkeamispäätöksellä ratkaistaan vain kysymys poikkeamisen sallittavuudesta, ja päätöksen voimassaoloaikana (mainitaan päätöksessä ja on 1-2 vuotta) on haettava rakennuslupaa. Mikäli rakennuslupaa ei haeta ko. aikana, on poikkeamista haettava uudelleen. MRA 8 §:n mukaan rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaa vailla olevan poikkeamispäätöksen perusteella. Rakennusluvassa on kuitenkin tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta.

 


 

 

Yhteystiedot

Kaupungin virastotalolta rakennusvalvonta 2. krs. tai kaupunkisuunnittelu 3. krs.

Hakemuskaavakkeita ja opastusta hakemuksen tekemiseen saa kunnan rakennustarkastajalta.

 

LISÄTIETOJA JA OHJEITA POIKKEAMISEN HAKEMISESTA

Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen p. 044 794 2527

tai

Rakennusvalvonnasta haettavan alueen rakennustarkastajalta.

Yksikön aukioloajat:
ma - pe klo 9 - 15

Tapaamiselle on hyvä sopia aika.

Lomakkeet

maa-aineslupaKaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa-

poikkeamislupa/suunnittelutarveratkaisu Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle tarvitsee suunnittelutarveratkaisun.

selvitys naapurien kuulemisesta