Jätehuolto

Artikkelikuva

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta. Jätehuollon valvovina viranomaisina on ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Hakemuslomakkeet

Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyy täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake.

Ajankohtaista

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet.

Lomakkeet hakemuksiin löydät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/jatehuolto/hakemuslomakkeet

 

Verkkoasiointikanavat

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastian tyhjennysvälit voidaan pidentää ilmoituksen perusteella neljään viikkoon ja sitä pidemmistä tyhjennysväliestä päättää jätehuoltoviranomainen hakemusten perusteella. Ilmoitukset jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä maksimissaan neljään viikkoon tehdään kirjallisesti minkä jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa.

Ilmoitus tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle alueilla, jotka kuuluvat kiinteistön haltijan järjesteämän jätteenkuljetuksen piiriin (kiinteistö hoitanut itse kilpailutuksen).

Voit keskeyttää ympärivuotisesti käytössä olevan kiinteistön jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistö on käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään neljä viikkoa asiasta sovitaan taajamassa jätteenkuljettajan kanssa ja haja-asutusalueella Metsäsairila Oy:n kanssa ja asiasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltoviranomainen voi myöntää päätöksellään keskeytyksen enintään 6 kk:n ajaksi. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä.

Voit tehdä jätemaksumuistutuksen jätemaksuun.

Mikäli jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena ottaen huomioon jätteen määrä ja kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso, maksu voidaan hakemuksesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä.

Mikkelin kaupungin jätemaksutaksan mukaisesti mikäli kiinteistö on pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden voidaan se kohtuullistaa. Mikäli kiineteistö on täysin käyttökelvoton voidaan maksu jättää perimättä.

Muutos jo saapuneeseen jätemaksuun tehdään tulostettavalla lomakkeella "Maksumuistutus".

Tyhjennysvälin pidennyshakemus