Kaavoitus

Artikkelikuva

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta, kaupunki- ja maisemakuvan vaalimisesta sekä lupa-asioiden valmistelusta. Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset rakentamiselle.


Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta ohjaa 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava.

Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella osa-yleiskaavalla. Osayleiskaavoissa tutkitaan yleiskaavaa tarkemmin eri toimintojen, kuten asumisen, työn ja virkistyksen sijoittumista alueelle. Yleis- ja osayleiskaavat ohjaavat myöhemmin alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta.

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja vaativissa kaavoissa saattaa viedä useitakin vuosia.

 

 YKSIKKÖ VASTAA

  • Kaavoituksesta (Yleis- ja asemakaavat)
  • Muusta maankäytön suunnittelusta
  • Kaupunki- ja maisemakuvan vaalimisesta 
  • Rakennussuojelusta
  • Rakentamiseen liittyvistä poikkeamisluvista ja -lausunnoista
  • Kaavoitukseen liittyvästä paikkatiedosta
  • Kaavoitusohjelmasta
  • Kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta

 

 

AJANKOHTAISET KAAVAHANKKEET

 

 

 

 

 

VAHVISTUNEET KAAVAT

Vahvistuneisiin kaavoihin voi myös tutustua Mikkelin karttapalvelussa