Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

 

Vireillä ja nähtävillä olevissa kaavoissa ovat Mikkelin kaupungin luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista. Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetisivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Lehtikuulutukset julkaistaan kaupungin alueella ilmestyvässä Kaupunkilehdessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Päätöksentekoelimissä hyväksytty yleis- tai asemakaava tulee asettaa julkisesti nähtäville vähintään 14 tai 30 päivän ajaksi.  Tänä aikana on osallisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

VAIKUTA NYT!

 NÄIHIN KAAVOIHIN 

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat


 

VIREILLE TULLEET KAAVAT

 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KAAVAT

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 20.5. – 20.7.2020 seuraavat asemakaavan muutosehdotukset/luonnokset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 11.5.2020, ao. pykälä.

  1. Asemakaavan muutosluonnokset 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelit 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueet / Saksalan aukio (§ 155)
  2. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosa (Kaukola) / Pankalampi I (§ 156)
  3. Asemakaavan muutosluonnos koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osan 13 tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki (§ 157)
  4. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosan (Lehmuskylä) kortteli 15, tontti 16 / Pihlajatie 12 (§ 158)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista/luonnoksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 20.7.2020 klo 15 mennessä.


Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 15.7. – 15.9.2020 seuraavat asemakaavan muutosehdotukset/luonnokset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 8.6.2020, ao. pykälä.

  1. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 1 tontti 211 / Graniittitalo (§ 195)
  2. Asemakaavan muutosehdotus 7. kaupunginosa (Emola) ja 8. kaupunginosa (Rokkala) / Meijerinpuisto (§ 196)
  3. Asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Pajakatu (§ 197)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista/luonnoksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 15.9.2020 klo 16 mennessä.