Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

 

Vireillä ja nähtävillä olevissa kaavoissa ovat Mikkelin kaupungin luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista. Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetisivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Lehtikuulutukset julkaistaan kaupungin alueella ilmestyvässä Kaupunkilehdessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Päätöksentekoelimissä hyväksytty yleis- tai asemakaava tulee asettaa julkisesti nähtäville vähintään 14 tai 30 päivän ajaksi.  Tänä aikana on osallisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

VAIKUTA NYT!

 NÄIHIN KAAVOIHIN 

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat


 

 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KAAVAT


Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 15.7. – 15.9.2020 seuraavat asemakaavan muutosehdotukset/luonnokset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 8.6.2020, ao. pykälä.

  1. Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 1 tontti 211 / Graniittitalo (§ 195)
  2. Asemakaavan muutosehdotus 7. kaupunginosa (Emola) ja 8. kaupunginosa (Rokkala) / Meijerinpuisto (§ 196)
  3. Asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Pajakatu (§ 197)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista/luonnoksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 15.9.2020 klo 16 mennessä.


 

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 9.9 – 12.10.2020 seuraava asemakaavan muutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 31.8.2020 § 273.

1. Asemakaavan muutosehdotus koskien 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osan 13 tontteja 1018, 2018 ja 3018 / Suomen Pankki

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 12.10.2020 klo 16 mennessä.