Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat ja projektit

 

Vireillä ja nähtävillä olevissa kaavoissa ovat Mikkelin kaupungin luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista. Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetisivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Lehtikuulutukset julkaistaan kaupungin alueella ilmestyvässä Kaupunkilehdessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Päätöksentekoelimissä hyväksytty yleis- tai asemakaava tulee asettaa julkisesti nähtäville vähintään 14 tai 30 päivän ajaksi.  Tänä aikana on osallisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

 

VAIKUTA NYT!

 NÄIHIN KAAVOIHIN 

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat


1.3 KUULUTUS

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) ja virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 1.3. – 3.4.2018 seuraava ehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 19.2.2018, § 76.

Mikkelin kaupungin 28. kaupunginosaa Visulahti24. kaupunginosaa (Oravinmäki) ja 17. kaupunginosaa Tupala sekä (418) Rämälän kylää koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos / Visulahden pohjoisosa.

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 3.4.2018 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 1.3.2018

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS

 

Kaavasuunnitelman sivut