OMAVESI-hanke

OMAVESI-hanke tekee neuvontatyötä 31.10.2019 asti


OMAVESI-hanke jatkuu 31.10.2019 saakka Etelä-Savon alueella. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja hankkeelle nimetty ohjausryhmä valvoo sekä ohjaa hankesuunnitelman mukaista toteutumista.

OMAVESI-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Jätevesineuvontaa saa puhelimitse/sähköpostitse ja tapahtumissa. Kiinteistökäyntejä tehdään tarvittaessa.

OMAVESI-hanke on tarjonnut jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuodesta 2012. Hankkeen aiemmista hankejaksoista on koottu loppuraportit vuosilta 2014, 2015 ja 2016.

OMAVESI-hankkeen tulevat tapahtumat:

Rakennusmessut, Savonlinna 4.5.2019 klo 10-15

Jäte- ja jätevesiasiaa Enonkosken koulun auditoriossa 17.5.2019 klo 14.00

Savonlinnan kesänavaus  7.6.2019 klo 10-14

Puumalan kesänavaus 8.6.2019 klo 10-13

Tervaleppämarkkinat, Hirvensalmi  5.7.2019

Kesäasukastapahtuma, Sulkava 6.7.2019 klo 13-14.30, Rauhanniemen museolla Vanha Lossinranta 2

Mäntyharjun torilla 22.7.2019 klo 12-15

Anttolan kihut, Satamatori  27.7.2019 klo 10-15

 

 

Jätevesijärjestelmien saneerausaikataulu

Kiinteistön omistaja on velvollinen käsittelemään kiinteistöllään syntyvät jätevedet. Hänen tulee olla selvillä kiinteistönsä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle on asetettu yleiset puhdistusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa (lain muutoksella 19/2017). Laki sisältää seuraavia velvoitteita kiinteistön omistajalle:

  • Kiinteistöllä tulee olla kohteen jätevesien käsittelyyn soveltuva käsittelyjärjestelmä.
  • Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien saneerausten aikataulu määräytyy jatkossa kahdella tavalla:

  • Kiinteistöt, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, on jätevesijärjestelmät saneerattava vaatimukset täyttäviksi 31.10.2019 mennessä.
  • Muillta alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Tietoa kiinteistön omistajalle kuinka edetä jätevesijärjestelmän tehostamisessa.


Kiinteistökohtainen neuvonta

Kiinteistökohtaiselle neuvonnalle valitaan kohdealueita yhteistyössä kunnan kanssa. Aluevalinnoissa painotetaan ympäristönsuojelullisesti herkkiä alueita tai muutoin neuvonnan tarpeessa olevia alueita. Kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta neuvontakäyntiin. Neuvontakäynti on asukkaille täysin vapaaehtoinen. Neuvontakäyntejä tehdään myös kiinteistönomistajan pyynnöstä.

Kiinteistökäyntien yhteydessä tehdään selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmän nykytilasta sekä laaditaan järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Asiakaalle annetaan tietoa vaihtoehtoisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja neuvotaan jätevesijärjestelmän saneeraustarpeeseen liittyvät asiat. Jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta annetaan kirjallinen arvio.

Mikäli jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, tulee asukkaan ottaa yhteyttä pätevään suunnittelijaan. Suunnittelijan tehtävänä on sekä valita että mitoittaa kiinteistön olosuhteisiin sopiva ja toimiva järjestelmä. Kiinteistökohtainen suunnittelu takaa sen, että kiinteistölle valitaan pitkäikäinen, toimiva ja kustannustehokkain jätevesien käsittelyratkaisu. Jätevesineuvonta ei ole suunnittelua, mutta jätevesineuvojalta voit saada listauksen paikallisista jätevesiosaajista.

Katso video neuvontakäynnistä (Valonia)


Yleisneuvonta

Yleisneuvonnalla pyritään kattamaan niiden alueiden tiedon tarve, joille kiinteistökohtainen neuvonta ei ulotu. Yleisneuvontaa annetaan neuvontapisteillä ja jätevesi-infoissa. Hanke myös tiedottaa ajankohtaisista jätevesiasioista hankkeen internetsivujen ja paikallislehtien kautta.

Neuvontapisteillä on tavattavissa hankkeen jätevesineuvoja, jonka kanssa voi keskustella oman kiinteistön jätevesien käsittelystä ja lainsäädännön vaatimuksista. Pisteiltä saa mukaan materiaalia, esitteitä ja etenemisohjeita. Jätevesi-infoja järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä esimerkiksi paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa valtakunnallisista säädöksistä kuin myös paikallisista olosuhteista, kuten pohjavesialueista sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Mikäli haluat jätevesineuvojan kiinteistökäynnille tai osallistumaan oman kyläsi tapahtumaan, ota yhteyttä jätevesineuvojaan.