Ympäristön tila ja seuranta

Artikkelikuva

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesiensuojelun sekä meluntorjunnan toteutumista alueellaan. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut osallistuu ympäristön tilan seurantaan ja teettää ympäristön tilasta kertovia selvityksiä ja tutkimuksia Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kuntien alueilta. Ympäristön tilasta saadaan tietoa myös ympäristölupiin liittyvistä velvoitetarkkuiluista ja erilaisten maankäyttöön liittyvien hankkeiden taustaselvityksistä.

Mikkelin kaupunki osallistuu yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkien kanssa vuosina 2014-2018 toteutettavaan Etelä-Savon ilmanlaatuselvitykseen, joka tuottaa tietoa ilmanlaadusta Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkialueilla.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on oma vesistöjentarkkailuohjelma, jolla seurataan pintavesien laatua ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa. Tarkkailuohjelman painopistealueet vaihtelevat vuosittain. Lisäksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut osallistuu erilaisiin hankkeisiin, joilla kerätään tietoa ympäristöntilasta.


Ympäristömelu

Meluntorjuntatehtäviin kuuluu häiritsevän melun rajoittaminen. Meluilmoitusten käsittelyn lisäksi työnkuvaan kuuluu tarvittaessa tehdä esityksiä häiritsevien meluhaittojen torjumiseksi ja seurata kaupungin/kunnan melutilannetta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Ohjeet ja meluilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.


Ilmansuojelu

Kunnan ilmansuojeluun liittyviin tehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Etelä-Savon kaupungeissa ilmanlaadun mittaukset on järjestetty yhteistyönä siten, että mittauksia tehdään vuorotellen Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Mikkelin keskustassa ilmanlaadun mittauksia on tehty vuosina 2014-2015 ja 2020-2021. Etelä-Savon alueen tulokset ovat nähtävissä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä ilmanlaatuportaalissa.

Mikkelin ilmanlaadun vuosiraportti: 2015, 2014