Eteläinen aluekoulu

Entisen Urpolan koulun tontille nousee uusi 850 oppilaan yhtenäiskoulu. Uuden koulun työnimenä käytetään nimitystä Eteläinen aluekoulu.

Tutustu eteläisestä aluekoulusta esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin täällä

Koulu toteutetaan kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakka), jossa urakoitsija sekä suunnittelee että rakentaa kohteen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa alustavassa tarjouspyyntövaiheessa valittujen osallistujien kanssa neuvotellaan suunnitteluratkaisuista ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista.

Alustavan tarjouspyynnön perusteella saatiin 9 osallistumishakemusta, joista kaupunginhallitus kokouksessaan 8.2.2021 valitsi 5 tarjoajaa neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheeseen valitut tarjoajat ovat Jalon Rakentajat Oy, NCC Suomi Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy ja YIT Suomi Oy. Neuvottelut valittujen tarjoajien kanssa käynnistetään maaliskuun loppupuolella 2021.

Neuvottelumenettelyssä on kunkin tarjoajan kanssa neljä neuvottelukierrosta:

1. kierros vko 12

2. kierros vko 17

3. kierros vko 21

4. kierros vko 25

Neuvotteluvaiheen jälkeen laaditaan lopullinen tarjouspyyntö, johon vain edellä mainitut tarjoajat voivat jättää tarjouksensa. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistaan kesällä 2021 ja tarjoukset käsitellään syksyllä 2021.

Neuvotteluvaiheeseen osallistuu kaupungin sivistys- ja teknisen puolen henkilöitä sekä neuvottelumenettelyn asiantuntijakonsultteja.

Eteläisen aluekoulun lopullinen tarjouspyyntö on julkaistu 5.7.2021. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 10.9.2021. Tarjousten vertailun jälkeen kaupunginhallitus käsittelee tarjoukset lokakuussa 2021.
Urakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa kaupunginhallituksen hyväksymän tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa marraskuussa 2021.

Hankkeen eteneminen

Nykyisen koulurakennuksen purku on valmistunut 26.2.2021. Purkutyömaa on aidattu ja alueella liikkuminen on kielletty. Purku-urakoitsijana toimi Mestaripurkajat Oy.

Uudisrakennuksen rakentamisaikataulu tarkentuu neuvotteluvaiheessa. Varsinaisen suunnittelu- ja rakentamisaikataulun laatii KVR-urakoitsija. Tavoitteena on, että koulu pääsee alkamaan vuodenvaihteessa 2023-2024.

Kuntalaisten osallistaminen

Eteläinen aluekoulu -hankkeesta julkaistaan huhtikuun lopussa Mikkelin kaupungin nettisivuille kysymys/vastaus – sivut, jossa kuntalaisten kysymyksiin vastaavat hankkeessa mukana olevat asiantuntijat.

Aiemmassa vaiheessa kuntalaiset saivat antaa jo oman näkemyksensä ja panoksensa hankkeen vaatimusten määrittelyyn vastaamalla asukaskyselyyn loppuvuodesta 2020. Asukkaiden näkemysten myötä tuleva koulurakennus toivottavasti palvelee varsinaisen koulutoiminnan lisäksi mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä.

Hankkeen taustaa

Eteläisen aluekoulun rakentamiseen on päädytty kaupunkirakenneselvityksessä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 § 71. Päätöksen mukaisesti Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut korvataan uudella eteläisellä aluekoululla, joka rakennetaan Urpolan koulun tontille.

Eteläisen koulun hankesuunnitelmaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päärakennusmateriaalin osalta. Urpolaan rakennettavasta eteläisestä aluekoulusta tulee puukoulu. Uusi aluekoulu toteutetaan hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen.

KV 16.3.2020 § 16 ja liite 1 Hankesuunnitelma 3.12.2019

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 140, että Eteläisen aluekoulu toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja KVR-urakalla. KVR-urakointimallissa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta.

KH 20.4.2020 § 140

Urakoitsijoiden valinta Eteläisen aluekoulun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn.

 

Perustietoa Eteläisestä aluekoulusta

Kouluun tulee luokkien 1-9 perusopetus sekä viisi erityisopetuksen ryhmää. Lisäksi kiinteistössä toimivat nuorisotoimi ja iltapäiväkerho.

  • Oppilaita 850
  • Henkilökuntaa 100
  • Koulutoiminnan hyötyala: 7493,5 m2  =  8,8 m2/oppilas

    • joista liikuntatiloja 1630 m2 (salit 980 m2 / 4 osaan jaettava + 200 m2)
  • Rakennuksen bruttoala-arvio: 10 900 brm2

Pinta-alat ovat hankesuunnitelman mukaisia.