Osallistuminen kaavoituksessa

Kuntalainen voi osallistua esittämllä mielipiteensä kaavoituksen eri vaiheissa.

Palveluopas

 


KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Maanomistajat voivat tehdä anomuksia ja kuntalaiset aloitteita kaavoituksen käynnistämiseksi. Kaupunki päättää kaavoituksen aloittamisesta. Asemakaavan muutosta haetaan kaupunkisuunnittelun yksiköstä kaavoituspäälliköltä

 


KAAVAN VIREILLETULO

Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Lehtikuulutukset julkaistaan kaupungin alueella ilmestyvissä paikallislehdissä. Ilmoituksella annetaan osallisille mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Kaavan valmistelun aikana voidaan järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia. 

 

 

 

 


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan aina kaavoitukseen ryhdyttäessä. Asiakirja sisältää kaavanhankkeen perustiedot, kuten suunnittelun tavoitteet ja tarkoituksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty vuorovaikutusmenettelyt, kaavoituksen kulku, vaikutusten arvioinnit, yhteystiedot sekä arvioitu aikataulu. Osalliset saavat tietoa miten he voivat vaikuttaa kaavoitukseen.  OAS lähetetään kirjeellä kaava-alueen kiinteistöjen omistajille ja naapureille sekä asetetaan nähtäville kaupunkisuunnitteluyksikön ilmoitustaululle.  Esimerkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


MIELIPIDE

Osalliset  voivat esittää mielipiteensä vireillä olevasta kaavasta sekä siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteen voi esittää kirjallisesti tai suullisesti.  Kirjalliset mielipiteet ovat suositeltavampia, koska niiden asiasisältö välittyy täsmälleen tarkoitetussa muodossa kaavanlaatijoiden ja päättäjien tietoon. Saadut mielipiteet pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa.

HUOMAUTUS

Huomautus on kaavaluonnoksesta esitetty mielipide. Huomautuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava ennen  kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan päättymistä. Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta jätetään kirjallinen mielipide kaupungin kirjaamoon

MUISTUTUS 

Muistutus on julkisesti nähtäville asetetusta kaavasta esitetty mielipide. Muistutuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päättymistä. ​Mahdolliset muistutukset on kirjallisina ja kaupunginhallitukselle osoitettuina toimitettava osoitteella PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli.  Kaupunginhallituksen hyväksymä kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

VALITUSMENETTELY

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi tehdä 30 päivän kuluessa kunnallisvalituksen Kuopion hallinto-oikeuteen. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä voi tehdä 30 päivä kuluessa jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valitusluvan.

 


 

OSALLINEN

Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, asukkaat, naapurit sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat myös olla viranomaiset, kaupungin hallintokunnat ja yhteisöt. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista

 


 

Kaavoituksen laajempi prosessikuvaus löytyy kaavoituskatsauksesta. 

 

Palvelun tuottaa

KAAVOITUS

Kaupungin virastotalo

Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs.
PL 278
50101 MIKKELI
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi
Fax: 015 194 2613

Aukioloajat:
ma - pe klo  9 - 15
 

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

puh. 015 194 2520
puh. 050 3117130

 • Johtaa toimialaa
 • Elinkeinotoimintaan liittyvät kaavoitusasiat ja projektit

Toimistosihteeri Kirsi Avelin

puh. 040 129 47 92

 • Kaupunkisuunnittelun talous- ja toimistopalvelut

Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen

puh. 044 794 2527

 • Asema- ja yleiskaavat
 •  Haja- ja ranta-alueiden kaavoitus sekä rakentamisen ohjaus
 • Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset
 •  Maa-aineslupapäätökset
 •  Yritystontit
 •  paikkatiedot
 •  kaavoituspäällikön 1. sijainen

Yleiskaavoittaja, Eveliina Könttä

puh. 044 794 2521

 • Yleiskaavoitus
 • kaavoituspäällikön 2. sijainen

Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

puh. 044 794 2525

 • asiakaspalvelu 
  asemakaavat
  paikkatiedot

Kaavoittaja Heikki Manninen (Asuntomessujen projektipäällikkönä vuoden 2017 loppuun)

puh. 044 794 5235

 • Mikkelin asuntomessujen projektipäällikkö

Suunnitteluavustaja Juha Kokkonen 

puh. 040 1294 249

 • asiakaspalvelu
 • kaava-asiakirjat

Suunnitteluavustaja Lea Torn 

puh. 044 794 2514

 • asiakaspalvelu
 • kaava-asiakirjat